Responsable del tractament

Identitat: PLASTIN SAU

Adreça postal: Carretera de Roda km.0,5 – 08560, Manlleu

Telèfon: 93-851-0290

Adreça electrònica: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 

Legitimació i finalitat

L’usuari d’un servei de la web dóna el seu consentiment a PLASTIN SAU pel tractament de les dades personals que faciliti en el moment d’enviar un formulari o un correu electrònic, en realitzar una consulta o solicitud d’un servei, amb la finalitat de poder atendre i gestionar la seva petició concreta, essent aquestes dades necessàries pel manteniment i cumpliment d’aquesta relació. Tal i com s’indica en el formulari a disposició de l’usuari de la web, la finalitat del tractament és la gestió de les solicituds i consultes que es realitzen.

També PLASTIN SAU realitza tractaments, amb el consentiment dels interessats o per interès legítim, d’informació de persones físiques que són contactes d’empreses, amb la finalitat de mantenir relacions comercials amb els clients, proveïdors o col·laboradors, així com per enviar-los comunicats, invitacions a events, i informació de l’empresa i per enviar-los correus electrònics diversos que formen part de la seva activitat de marketing y promoció.

L’usuari podrà revocar aquest consentiment mitjançant petició escrita dirigida a: PLASTIN SAU, amb domicili a Carretera de Roda km.0,5 - 08560, Manlleu, España o al correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e).

PLASTIN SAU tracta les dades de forma confidencial. Les dades seran conservades mentre es mantengui la relació comercial entre l’interessat i PLASTIN SAU i durant els terminis legals establerts o els contractualment previstos per l’exercici de qualsevol acció o reclamació a disposició de l’interessat o de PLASTIN SAU.

PLASTIN SAU adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Protecció de Dades aprovat pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directriu 95/46/CE (RGPD), havent aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adeqüat al risc que es deriva del tractament de les dades personals, com la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’aguna altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades, susceptibles en particular d’ocasionar danys i perjudicis físics, materials o immaterials. No obstant això, les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

PLASTIN SAU bloquejarà les dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual han estat recollides, de conformitat amb allò previst en la legislació en matèria de protecció de dades. No obstant, podrà seguir fent ús de les dades per a fer enviaments comercials, abans indicats, mentre l’usuari no revoqui el consentiment donat.

En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb un asterisc seran obligatoris, per la qual cosa, en cas que l’usuari no els faciliti, PLASTIN SAU podrà denegar el corresponent servei.

 

Destinataris

Les dades no seran cedides a tercers situats en territori nacional ni es faran tampoc transferències a tercers països.

Drets

Els drets que assisteixen als usuaris són:

- Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

- Dret a sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació.

- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

- Dret a oposar-se al seu tractament.

- Dret a la portabilitat de les dades.

L’usuari podrà exercir els drets esmentats, respecte a les dades enviades, mitjançant petició escrita dirigida a l’adreça postal: PLASTIN SAU, amb domicili a Carretera de Roda km.0,5 - 08560, Manlleu, España o al correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e). Així mateix, l’usuari té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, mitjançant el mateix procediment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prèviament existent.

Els interessats poden presentar una reclamació davant l’autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades, especialment quan no hagin quedat satisfets en l’exercici dels seus drets.

Cookies 

PLASTIN SAU podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del lloc Web. Els cookies són procediments automàtics de recollida d’informació personal, relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina Web. Aquesta informació es registra ens uns arxius que estan allotjats en el propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Cada cop que l’usuari torna a accedir al lloc Web en qüestió, aquests arxius s’activen automàticament, de manera que es configura el lloc Web amb les preferències determinades en visites anteriors.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador, de manera que s’impedeixi l’emmagatzement de cookies i/o s’adverteixi del moment que que això passi. El Lloc Web és accessible sense necessitat d’estar habilitades les opcions que permeten l’accés als cookies, si bé poden impedir el funcionament correcte de mecanismes de seguretat per serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d’una major protecció.

En les visites de l’usuari al Lloc Web, la major part de l’informació que recollim – com el domini des d’on es connecta a Internet, data, hora d’accés, adreça d’Internet des d’on es fa link directe a les nostres pàgines- és purament estadístic, i en cap cas està personalitzada. Fem ús de l’informació sobre número de visites i el seu ús en conjunt, per fer el nostre lloc web més útil i interessant pels nostres usuaris.